top of page

(Info-7) Was ist Partizipation?

Aktualisiert: 31. März 2021


Partizipation heißt, dass man an Entscheidungen in der Gesellschaft beteiligt ist. Das bedeutet, dass meine Meinung wichtig ist für Politiker*innen oder Behörden, die über Dinge entscheiden, die mich angehen. Wenn sie meine Meinung hören, kann ich so ihre Entscheidung beeinflussen, wie etwas gemacht wird. Dann bin ich an der Entscheidung beteiligt.


Also, meine Meinung ist gefragt!


Partizipation bedeutet also, dass das Land Berlin die Möglichkeit gibt mitzumachen (z.B. durch das Seniorenmitwirkungsgesetz BerlSenG). Und es bedeutet, dass ich mich auch dafür interessiere mitzumachen.

 

什么是政治参与?


政治参与就是积极参与社会决策。 这意味着个 人观点对于决定相关事务的政客或机关很重 要。 如果个人意见观点能够被倾听,就可以影 响事务的决策及实施。 这样就可以说,个人参 与了政治决策。


也就是说,每个人的观点对这个社会都很重 要!


政治参与意味着柏林市提供的共同决策机会 (例如通过 《老年人参与法案》 BerlSenG)。 同时,个人政治参与积极性也非常重要。

 

Apa artinya partisipasi?


Partisipasi artinya, ikut menentukan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, pendapat pribadi dari seseorang itu penting untuk politikus atau Institusi yg menentukan kehidupannya. Artinya, pendapat saya itu penting buat para pengambil keputusan: politikus atau instansi pemerintah, karena sangat erat hubungannya dengan kehidupan saya. Jadi kalau mereka mendengar pendapat saya, saya bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Saya ikut serta dalam pengambilan keputusan artinya, pendapat saya diperhatikan.


Partisipasi artinya, negara bagian Berlin memberikan kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan (misalnya, melalui undang-undang keikut sertaan manula (BerlSenG)).Apa artinya, mengapa harus saya perhatikan dan apakah saya harus ikut serta.

 

政治参画とはなんですか?


政治参画とは、社会の意思決定に能動的に 関わることを意味します。すなわち、自分自身 に関わる政策を政治家や当局が決める際に、 自分自身の意見が尊重されるように自ら積極 的に働きかけるということです。自分の意見を 政治家や当局に伝えることで、その意見が政策 決定に反映される可能性があります。そうなれ ば、自分自身が政策決定に直接関与したこと になります。


一人ひとりの意見は、けっして無駄ではない のです!


政治参画とはすなわち、ベルリンが市民に 提供する政治参加の機会なのです(例:ベルリ ン州高齢者参加法(Seniorenmitwirkungsgesetz・BerlSenG)。そして、一人ひと りが政策決定に能動的に参加する意欲を示す ということです。

 

참여란 무엇입니까?


참여란 사회적 의사 결정에 관여하는 것을 말합니다.


이 말은 즉, 정치인들 또는 행정당국이 나와 관련된 일 을 결정하는 데에 있어 내 의견이 중요하다는 것을 말합니다.


만일 그들이 내 의견을 귀담아듣는다면, 그들의 의사결 정과정에 내가 영향을 줄 수 있습니다. 그러면 내가 사회적 의사 결정에 관여한 것입니다.


이렇게 내 의견이 중요한 역할을 하는 것입니다!


또한 참여란 베를린 주에서 '노인 참여법'(BerlSenG) 등을 통해 주민들이 함께 참여할 수 있도 록 기회를 제공하는 것을 의미합니다. 그리고 이것은 나 역시도 참여하는 데에 관심이 있어야 의미가 있는 것입니다.

 

การมีส่วนร่วมคืออะไร


การมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลเข้าร่วมกระบวนการ ตัดสินใจในสังคม หมายความว่า ความเห็นของฉันมี ความสำคัญต่อนักการเมืองหรือหน่วยงานราชการ ที่ เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับฉัน เมื่อพวกเขาฟังความ เห็นของฉัน ฉันก็จะสามารถมีบทบาทต่อการตัดสินใจว่า จะทำสิ่งนั้นๆ อย่างไร ดังนั้น ฉันจึงเข้าร่วมกระบวนการ ตัดสินใจ ดังนั้น ความเห็นของฉันจึงเป็นที่ต้องการ


การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ผู้ที่ใช้สิทธิ การเมืองโดยตรงและโดยอ้อม หมายถึง การไปเลือกตั้ง หรือสิทธิการได้รับเลือกตั้ง ซึ่งส่วนมากแล้วผู้มีส่วนร่วม ในแบบนี้ต้องมีสัญชาติเยอรมัน ข้อยกเว้น นโยบายผู้อาวุโส

 

Tham gia nghĩa là gì?


  • Tham gia nghĩa là cùng tham gia vào việc đưa ra những quyết định trong xã hội. Nó có nghĩa là, ý kiến của tôi quan trọng đối với các chính trị gia hoặc cơ quan công quyền, những nơi sẽ quyết định những vấn đề liên quan đến tôi. Nếu họ lắng nghe ý kiến của tôi thì tôi có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định của họ về cách triển khai mọi việc. Khi đó tôi được tham gia vào các quyết định. Vậy nghĩa là, ý kiến của tôi được lắng nghe!


Vậy, sự tham gia nghĩa là bang Berlin tạo cơ hội để cùng tham gia (ví dụ qua Bộ luật về sự tham gia chính trị của người cao tuổi BerlSenG). Và có nghĩa là tôi cũng hứng thú về việc cùng tham gia.

19 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page