top of page

(Info-14) Worauf zielt die Berliner Seniorenpolitik mit dem Thema "Ältere Migrant*innen" ab?

Aktualisiert: 4. Apr. 2021


Die am stärksten wachsende Gruppe in der Bevölkerung sind ältere Menschen mit Migrationsgeschichte. Ältere Migrant*innen sind ein wichtiger Teil der Berliner Stadtgesellschaft. Darum will der Senat von Berlin die interkulturelle Altenhilfe und Plege unterstützen.


Die Angebote sollen offen und mehrsprachig sein und die Vielfalt aller Berliner*innen beachten. So werden Menschen mit Migrationsgeschichte besser an der Gesellschaft teilhaben können. Für diese Entwicklung braucht es aber noch lautere Stimmen und eine stärkere Beteiligung, damit eine passende Umsetzung möglich ist.

 

柏林的老年人政治有哪些针对老年移民的政策?


柏林人口增长最快的群体即是有移民背景的老年人。 因此老年移民是柏林城市社会的重要组成部分。 这也是 柏林州政府 希望支持跨文化老年人护理的原因。


政府政策应公开,多语种,并考虑到所有柏林人的多样性。 这样,拥有移民背景的人将能够更好地参与到社会当中。 然而,政策的进一步制定,需要更多市民的参与,这样才能保证政策的合理性。

 

Apa sasaran / arah dari politik manula di Berlin dengan thema warga pendatang berusia lanjut?


Pertambahan Jumlah warga pendatang berusia lanjut sangatcepat mereka adalah bagian yg sangat penting dalam masyarakat di Berlin ini. Karena itu pemda/senat Berlin mendukung bantuan lintas budaya dan perawatan untuk manula ini.


Layanan-layanan harus bersifat terbuka buat semua warga Berlin dan dalam berbagai bahasa. Supaya warga pendatang juga bisa ikut bagian bermasyarakat lebih baik lagi. Untuk perkembangan selanjutnya diperlukan suara-suara yg lebih keras dan juga andil yg lebih banyak agar kesempatan untuk melaksanaannya lebih tepat.

 

ベルリン州政府の高齢者政策が、移民高齢者(外国から移住してきて高齢になった人)に関して目指していることはなんです?


ベルリンの人口の中で最も急速に増えているグループは、外国から移住してきて高齢者となった人々です。高齢の移民はベルリン社会において重要な役割を果たしています。だからこそ、ベルリン州政府は異文化間の相違に配慮する高齢者看護・介護を支援することを明言しています。


ベルリン州の社会福祉給付事業はベルリン市民の多様性に配慮し、多言語に対応するものでなければなりません。そうすることで外国から移住してきた人たちが地元に根づき、社会活動に参加ができるようになります。しかし、そのためにはより大勢の移民の声を吸い上げ、より大勢の移民が積極的に参加することが必要です。

 

베를린의 노인 정책이 고령의 이주자와 관련해서 중요하게 생각하는 부분은 무엇입니까?


가장 빠르게 성장하는 인구통계 그룹이 바로 이주 배경을 가진 노인그룹 입니다. 고령의 이주자들은 베를린도시사회의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

그렇기 때문에 베를린 시의회 행정은 상호 문화간의 노인 복지와 돌봄 및 관리에 있어 지원을 아끼지 않으려 합니다.


노인들을 위한 이러한 복지 서비스들은 개방적이어야하고, 다국어로 제공되어야 하며, 베를린 시민들의 다양성을 고려한 것이어야 합니다. 이렇게 하면 이주 배경을 가진 사람들이 사회에 더 잘 참여할 수 있을 것입니다.

그러나 이러한 개선을 위해서는 적절한 정책의 실행이 가능할 수 있도록 이를 요구하는 더 큰 목소리와 당사자들의 더 많은 참여가 필요합니다.

 

ทำไมนโยบายผู้อาวุโสของเบอร์ลินจึงตั้งเป้าไปที่ผู้ย้ายถิ่นฐานสูงวัย


กลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่สุด ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัยที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นฐาน ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสูงวัยเป็นส่วนส􀃎ำคัญของสังคมเมืองเบอร์ลิน ดังนั้น รัฐบาลเบอร์ลินจึงต้องการสนับสนุนการพยาบาลผู้สูงอายุและการพยาบาลแบบเข้าใจวัฒนธรรมหลากหลาย


กิจกรรมที่นำเสนอควรจะเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้าง มีหลายภาษา และหลากหลายโดยพิจารณาตามความหลากหลายของชาวเบอร์ลิน* เพื่อให้คนที่มีภูมิหลังการย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การจะทำให้แนวคิดนี้พัฒนาต่อไปจึงจำเป็นต้องมีเสียงที่ดังขึ้นและการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น เพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับความต้องการเป็นไปได้

 

Chính trị dành cho người cao tuổi của Berlin muốn đạt được mục đích gì với chủ đề người nhập cư cao tuổi?


Nhóm có số dân tăng mạnh nhất trong dân số là nhóm người cao tuổi có yếu tố nhập cư. Những người nhập cư cao tuổi là một trong những thành phần quan trọng của xã hội tại thành phố Berlin. Vì vậy, Thượng viện Berlin muốn hỗ trợ sự giúp đỡ liên văn hoá sự chăm sóc dành cho người cao tuổi.


Các dự án nên được tiếp cận một cách dễ dàng và được hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng như nên lưu ý đến sự đa dạng của tất cả người dân Berlin. Như vậy, những người có yếu tố nhập cư có thể tham gia vào xã hội tốt hơn. Sự phát triển này cần phải có những tiếng nói mạnh mẽ hơn và sự tham gia nhiệt tình hơn để được thực hiện một cách phù hợp.

22 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page