top of page

(Info-4) An welchen Wahlen können Zugewanderte ohne deutsche Staatsangehörigkeit teilnehmen?

Aktualisiert: 31. März 2021


EU–Bürger*innen ohne deutschen Pass dürfen die Abgeordneten im Bezirk (das nennt man Kommunalwahl) und das EU–Parlament (das nennt man Europawahl) wählen. Dafür müssen sie seit mindestens drei Monaten bei einem Einwohnermeldeamt in Berlin gemeldet sein, also in dem Bezirk, wo sie leben. Den Bundestag oder das Berliner Abgeordnetenhaus dürfen sie nicht wählen.


Nicht–EU–Bürger*innen dürfen an keiner dieser Wahlen teilnehmen.


Aber ab 60 Jahren dürfen alle Berliner*- innen, auch Migrant*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, bezirkliche Seniorenvertretungen wählen oder sich selbst wählen lassen.

 

没有德国国籍的移民可以参加哪些选举?


没有德国护照的欧盟公民有权选举该行政区的 议员(地方选举)和欧盟议会(欧洲选举)。 他们须满足在柏林的居民登记处所居住行政区 登记满至少三个月的条件。 然而他们不得参与 德国联邦议院或柏林众议院 的选举。


非欧盟公民无权参与任何此类选举。


但是所有柏林60岁及以上老年人,包括没有德 国公民身份的移民,都可以投票选举行政区 老 年人政治代表 或自行参选。

 

Dalam pemilu apa warga pendatang tanpa kewarganegaraan jerman boleh ikut pemilihan umum?


Warga uni Eropa tanpa paspor jerman boleh memilih perwakilan untuk parlemen di distrik/kecamatan (namanya, pemilu kommunal) dan untuk parlemen uni Eropa..Untuk itu mereka sudah harus terdaftar di dinas urusan kependudukan sedikitnya 3 bulan, di distrik/kecamatan dimana mereka tinggal. Untuk pilkada Berlin dan pemilu nasional Jerman mereka tidak boleh memilih. Bukan warga uni Eropa tidak boleh ikut pemilu kota dan negara ini.


Tapi kalau sudah berusia diatas 60 tahun penduduk Berlin, baik yg berkewarga negaraan Jerman atau tidak, boleh memilih dan dipilih untuk menjadi perwakilan manula.

 

外国から移住してきてドイツ国籍を持たない 人は、どの選挙に参加できますか?


欧州連合(EU)市民でドイツ国籍を有さない 者には、区議会選挙(地方自治体選挙)および欧 州議会選挙の選挙権があります。その前提とな るのが、ベルリンで居住する区に、少なくとも選 挙3ヶ前に住民登録していることです。


EU市民でない人には、ドイツ連邦議会およ びベルリン州議会 の選挙権はあり ません。


しかしながら、60歳以上でベルリン市民なら ば、ドイツ国籍を有さない移民であっても区の 高齢者代表委員会(Seniorenvertretung)の選挙権および被選挙権を有していま す。

 

독일 시민권이 없는 이민자는 어떤 선거에 참여할 수 있습니까?


독일 여권이 없는 EU 시민은 지역구 의원 선거(지역 선거라고 함) 와 EU의회 선거(유럽선거라고 함)에 투표할 수 있습니다. 다만, 이 투표에 참여하기 위해서 는 적어도 3개월 전에는 본인이 거주하는 베를린 지역 에 있는 주민등록 사무소에 주소를 등록해야 합니다.


또한 독일 연방의회 또는 베를린 시의회 선거에는 투표할 수 없습니다.


즉, EU시민이 아닌 경우에는 이러한 선거에서 투표할 수 없습니다.


그러나 60세부터 독일시민권이 없는 이민자를 포함한 모든 베를린 시민들은 지역구 노인대표위원회 선거에서 투표하거나 본인이 직접 선거에 출마할 수 있습니다.

 

การเลือกตั้งใดที่ผู้อาวุโสที่ไม่มีสัญชาติเยอรมันมี ส่วนร่วมได้


ชาวสหภาพยุโรป (กลุ่มประเทศอียู) ที่ไม่มีสัญชาติ เยอรมันสามารถเลือกตั้งผู้แทนสภาระดับเขต (เรียกว่า "การเลือกตั้งท้องถิ่น") และผู้แทนในรัฐสภาสหภาพยุโรป (เรียกว่า "การเลือกตั้งยุโรป") โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ มีชื่อในทะเบียนบ้านในเบอร์ลินตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป หมายความว่า มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตที่คุณอยู่อาศัย แต่ไม่สามารถเลือกตั้งผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรระดับ สหพันธ์ฯ ได้ หรือ ไม่สามารถเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของเบอร์ลินได้

ผู้ที่ไม่ใช่ชาวสหภาพยุโรป (อียู) จะไม่สามารถเลือกผู้แทน ในการเลือกตั้งนี้ได้


แต่ชาวเบอร์ลินที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ย้ายถิ่นฐาน ที่ไม่มีสัญชาติเยอรมันสามารถเลือกตัวแทนผู้อาวุโสใน ระดับเขต หรือ สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้

 

Những người nhập cư không có quốc tịch Đức có thể tham gia vào những cuộc bầu cử nào?


Công dân Liên minh châu Âu không có hộ chiếu Đức được phép bầu cử đại biểu trong quận (gọi là "bầu cử cấp quận" (Kommunalwahl)) và Hạ viện Liên minh châu Âu (EU-Parlament) (được gọi là "bầu cử cấp châu Âu" (Europawahl)). Trong trường hợp này, họ phải có thời gian đăng ký hộ khẩu ít nhất là ba tháng tai phòng hộ tịch tại Berlin, nghĩa là tại quận họ sinh sống. Họ không được phép bầu cử Quốc hội Liên bang (Bundestag) hoặc Nghị viện Berlin(Berliner Abgeordnetenhaus)


Những người không phải công dân Liên minh châu Âu không được phép tham gia cuộc bầu cử nào kể trên.


Nhưng tất cả người dân Berlin trên 60 tuổi, kể cả những người nhập cư không có quốc tịch Đức trên 60 tuổi được phép bầu cử Ban đại diện người cao tuổi của quận hoặc ứng cử.

17 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page